Privacyverklaring

Uitgifte datum: 15-07-2021

Uw veiligheid en privacy is onze zorg!

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is wettelijk geregeld hoe JoKiJo moet omgaan met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van onder meer cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers. In deze verordening staat beschreven dat JoKiJo aan moet kunnen tonen dat ze zich aan de wet houdt en een functionaris gegevensbescherming heeft aangesteld. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wat betekent de privacyverklaring?

Als zorginstelling kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Hierbij houden we ons aan de verplichtingen van de AVG. We dragen er zorg voor dat uw gegevens beschermd zijn. Door middel van deze privacyverklaring lichten we toe wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, welke persoonsgegevens we vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens verstrekken.

 

JoKiJo

In onze zorglocatie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

Welke (standaard) gegevens hebben we van u nodig en waarvoor?

Hieronder vindt u een opsomming van veel voorkomende gegevens die wij nodig hebben om u of uw naaste de benodigde zorg, begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden:
• Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.)
• Contactgegevens (ook van wettelijk vertegenwoordiger)
• Verzekeringsgegevens
• Verleende zorgproducten
• Sociale gegevens (netwerk)
• Medische en gedragsgegevens
• Voor doelmatig beheer en beleid
• Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie en in het bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg, bijvoorbeeld declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeente. Bij gegevensuitwisseling met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, overheid en andere zorgaanbieders zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. U wordt hierbij op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. E.e.a. wordt met u afgestemd in de toestemmingsverklaring.

(Para)medische, ondersteunende/ verzorgende gegevens gebruiken we voor het vaststellen, uitvoeren, toetsen en volgen van de individuele zorg- en dienstverlening. Met medicatielijsten maken wij inzichtelijk welke medicatie u ontvangt.

Heeft u een klacht ingediend? Dan gebruiken verschillende gegevens zodat we de klacht op een correcte wijze kunnen afhandelen.
Als wij voor bepaalde doelen andere gegevens nodig hebben, zullen we deze verwerken in overeenstemming met de eisen en bepalingen van de AVG.

 

Overige persoonsgegevens

Gegevens worden altijd met een omschreven doel vastgelegd. Overige bijzondere, extra gevoelige persoonsgegevens (zoals godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur en ras) mogen wij niet zonder toestemming vastleggen. Wanneer we bijvoorbeeld foto’s willen vastleggen voor onze eigen registratie of om ergens te publiceren, vragen wij hiervoor altijd toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.
Wanneer JoKiJo een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan.

 

Hoe verkrijgt JoKiJo de persoonsgegevens?

De meeste basisgegevens van een cliënt ontvangen we rechtstreeks wanneer de zorgleveringsovereenkomst wordt afgesloten en de zorg wordt gestart. Daarnaast kan het zijn dat we gegevens van andere zorgaanbieders ontvangen. Het zorgdossier vult zich gedurende de periode dat u bij JoKiJo in zorg bent.

Hoe gaan wij intern om met uw gegevens?

Om uw privacy te beschermen, beperken we het intern gebruik van de persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie de gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

JoKiJo neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan.

Hoe gaan wij extern om met uw gegevens?

Verplichte doorgifte
Bijvoorbeeld voor declaraties is JoKiJo verplicht om gegevens over
benodigde en geleverde zorg te delen met zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeenten. Deze uitwisseling van gegevens vindt plaats via beveiligde verbindingen.

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Voor haar bedrijfsvoering maakt JoKiJo gebruik van veel computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. In deze gevallen sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als JoKiJo zelf.

Overige doorgifte
Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgleveringsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken, doen wij dit alleen nadat we toestemming hebben verkregen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

In navolging van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) hanteert JoKiJo voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 20 jaar na beëindiging van de zorgleveringsovereenkomst. Voor medicatielijsten en overige gegevens hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar.

 

Rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens

Als zorginstelling moeten we persoonsgegevens van u of uw naaste gebruiken die betrekking hebben op u of uw naaste zelf.

Daarom heeft u de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor
niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
• Het recht op overdracht naar andere personen of organisaties.


Daarnaast heeft u het recht te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens. Als wij geen gehoor kunnen geven aan het verzoek tot verwijdering zullen wij gemotiveerd aangeven waarom wij dit doen.


Meer weten of ontevreden? Bent u het niet eens met hoe JoKiJo met gegevens omgaat? Ontevreden over de afhandeling van uw verzoek? Of heeft u vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van JoKiJo: info@jokijo.nl.